[Không được xóa] Vovi

Shen Yun Composition: Encore: Dancing for the Divine (photo: Shen Yun Creations).

Mỗi Author (người viết bài) cần có ít nhất 1 “post” (chứ không phải “page”) để có thể hiển thị thông tin avatar, tên,… trên trang “Author Archive” ở các ngôn ngữ khác nhau.

[Không được xóa] Cheetahara

Shen Yun Composition: Encore: Dancing for the Divine (photo: Shen Yun Creations).

Mỗi Author (người viết bài) cần có ít nhất 1 “post” (chứ không phải “page”) để có thể hiển thị thông tin avatar, tên,… trên trang “Author Archive” ở các ngôn ngữ khác nhau.