[Không được xóa] Vovi

Mỗi Author (người viết bài) cần có ít nhất 1 “post” (chứ không phải “page”) để có thể hiển thị thông tin avatar, tên,… trên trang “Author Archive” ở các ngôn ngữ khác nhau.