[Không được xóa] Vovi

Mỗi Author (người viết bài) cần có ít nhất 1 „post“ (chứ không phải „page“) để có thể hiển thị thông tin avatar, tên,… trên trang „Author Archive“ ở các ngôn ngữ khác nhau.

[Không được xóa] Cheetahara

Mỗi Author (người viết bài) cần có ít nhất 1 „post“ (chứ không phải „page“) để có thể hiển thị thông tin avatar, tên,… trên trang „Author Archive“ ở các ngôn ngữ khác nhau.